nauvodmapahistoriazaujimavostifotohradtelefony

G e o l � g i a

   

    Neviem, �i sa m� v�dy pri popise geologickej stavby spom�na� t� mno�ina slov:  v druhohor�ch, tre�ohor�ch, kr��ansk� �i cho�sk� pr�krov, geosynklin�ly, jadrov� pohorie, tektonick� a stratografick� pomery.... Odborn�k to tu ��ta� nepotrebuje lebo to vie, a my "geo-laici" v podstate ni� z toho nem�me. Nie je n�m ni� vzdialenej�ie, ako je horotvorn� proces.

 

    Sta��, ak vieme, �e v na�om chot�ri je lom na v�penec pre cement�re� v L.L��ke.    Okrem tejto v�chodnej hory v�penca je tu i hora dolomitu (Skalky) na ju�nej hranici chot�ra, a hlavne obna�en� zlepencov� bral� na severe a z�pade chot�ra. Presnej�ie povedan�: s� zo s��ovsk�ho zlepenca. Ten tvor� dos� dlh� chrb�t od Babkovskej ties�avy cez Str�nu, V�penicu, Krie�, Vardov�u a� po homolu Cibu�n�k, na ktor�ho �iji je postaven� Lietavsk� hrad. 

 

Ak z�deme z t�chto kopcov, tak u� nach�dzame iba v�pnit� slie�ovce v�eobecne (pieskovce, bridlice), svahoviny a sutiny kamenn� a hlinito-kamenn�, a v najni��ej polohe hlinito-�trkov� naplaveniny. Teda �iadne zlato �i striebro n�m v chot�ri nehroz�. To preto, lebo v�etky tieto na�e horniny maj� p�vod v usadenin�ch na morskom dne a  �iadne vyvrel� horniny v chot�ri nem�me. 

Na nasleduj�cej geologickej mape som �erven�m p�smom doplnil popis horn�n v chot�ri.

geologmapa-svinna.jpg (1228711 bytes)

Geologick� mapa Slovenska M 1:50 000 [online]. 

Bratislava: �t�tny geologick� �stav Dion�za �t�ra,  

http://mapserver.geology.sk/gm50js.

 

Niektor� zvl�tnosti v "chot�rnej" geol�gii:

   KORYTO    

          v  chot�rnej �asti  Markovica

koryto-05.jpg (1044269 bytes)

 

 

   V�PENCOV�  LOM    

          v hrebeni Skaliek

lom-2007.jpg (82575 bytes)

 

   Babkovsk� ties�ava    

          je dielo rieky Babkovka   

b-tiesn.jpg (244503 bytes)

 
   GEOLOGICK� DETEKT�VKA  

          okolo kamenn�ch okr�hliakov

granit-11.JPG (1194361 bytes)