nauvodmapahistoriazaujimavostifotohradtelefony

 

 

U r b á r

 

 hradného panstva Lietava

,  

rok 1626:  

 

Copy from census of castle Lietava county, from 1626

 

B  a  b  k  o  v 

 

Fojt  

 

Mikulaš  B a b č a n s k y   

 

Odbyva fur vinny cely. 

Ode mlyna brava krmi aneb plati florenov 5. 

Robotnika pre potrebu zamecku drži. 

Muže vysiat na svuj grunt okolo 44 luken. 

Sena pak narabia do 10 vozov. 

Valchovnie take svoje ma. 

Richtarskych penezi dava per d. 40.  

Ze zbrojiu povstati, dary daruvati, desatek od ovec davati, i take pansku sol, kapry a haringy brati jest dlužen.

 

Sedlakov jest no 5:     

1) Giurik Kučera     

2) Kuba Šebak   

3) Jano Fuogel 

4) Jano Skladany  

5) Jano Majlik 2/4,  Jirík Kučera 1/4,  Jakub Krajčoviech 1/4 držia.   

    Mathiaš Puškar drži 1/2 rolej, od kterej plati každy rok jej osvietenosti fl.10 

a pri zamku za plat poctivy služi.  Vyseje se na jednu roliu okolo 22 luken,  

sena muže jmiti ze dva vozy i vice.  

Hoferi no 5:   

1) Melicher Majbo 

2) Matej 

3) Matej z Podhoria

4) Gašo Bierzak 

5) Paulova vdova

 

Podludnici no 3:    

1) Mičo Majlik 

2) Giurik Mandak 

3) Oršula Kleskova vdova 

Pešu poriadku odbyvaji.

Jest od zbynovskeho chotara pansky haj dubovy, ktery jsu povinni obranovat.  

Společne platia: 

Dluch svatojirsky davaji po 53 1/2 penazi = fl. 2,67, 

Hlasky per d. 8 = d. 40; 

Dluch svatomichalsky per d. 74 = fl. 3,70, 

Hlasky per d. 8 = d. 40:

Furu solneho per d.35 = fl.1 d. 75; 

Furu vinneho per fl. 1,50 = fl. 7  d. 50; 

Krčemneho per fl. 5 = fl. 25.

Žita davaji luk. 6,  kor. 1;   

Ječmena luk. 6, kor. 1; 

Ovsa luk. 6, kor.1; 

Hrachu kor. 2 1/2; 

Pšena kor. 2 1/2; 

Chmela Iuk. 1, kor. 1; 

Tvarohov no 10,  Masla holby 2, 

Brava polovic, 

Kuny polovic,

Semenca korca 1/2, 

Tela no 1, 

Kopunov no 10, 

Sliepek no 10, Husi no 5, 

Vajiec z hofermi no 60.

Hotovej sumy vychodi okolo fl. 41 d. 42.

Ze zbrojiu povstati, zamek opravovati etc.

 

 

 

 

     S  v  i  n  n  a  

 

Fojt zakupny 

 

Gašpar  C h l a d e k 

 

Odbyva sam fur vinny cely. 

Ode mlyna brava krmi anebo plati fl.5. 

Robotnika k zamku drži. 

Muže vysiat na svoje zeme i z s tymi čo mu jej osvietenost pani račila pustit luk. 35; 

sena take muže narabet do 9 vozov. 

Ze zbrojiu povstati, zamek opravovati, dary daruvati; 

k tomu desatek od ovec davati, item panske kapry, sol a haringy v jistej cene brati jest povinen.

 

Sedlakov jest no 5:

1) Jano Bednar

2) Vaclav Šebak

3) Mikolaš Tomaško

4) Jano Novosad

5) Stanko Poliak

Mohu vysiat na jednu roliu okolo 21 luken;  sena miva každy do 7 vozov.

 

Hoferi no 15:

1) Jano Chladek  

2) Vavrinec Švec  

3) Giuro Kučera  

4) Miko Kada  

5) Jano Ursa

6) Miko Novosad  

7) Miko Šebak  

8) Ondrej Hadven

9) Ondrej Novosad  

10) Matej Stacho

11) Giurik Hadven  

12) Janiga Hajny  

13) Giuro Giuriček  

14) Giurik Kada  

15) Jano Zeman

 

Podludnici no 4:

1) Miko Stacho  

2) Giurik Klešček  

3) Giurik Novosad

4) Melicher Kovač hajny jest.

 

Sedlaci tito dlužni k pivovaru podzamkovemu dostatek dreva dodavati.  

Item každy z s nich po jednom fierteli piva dlužen šenkovati. 

Cinzu žadneho nedavaji, ani hlasky ani furu žadneho prez rok neodbyvaji. 

Krome ze zbroji povstati, zamek opravovati, dary daruvati, desatek od ovec i z madu davati, panske kapry, sol, 

haringy a dojivo v jistej cene brati jsu dlužni.

Item davaji tela no 1, kopunov no 12, slepic z hofermi no 22, husi no 6, vajiec no 100.

Hoferi pak pešu poriadku zbyvaji pri zamku i k majieru a pri zahradach, item listy panske, kde potreba, roznašeti museji.

Jest tam jedna rieka, v kterej raky i pstruhy hajni svinianšti v čas potreby lovivaji a na zamek do kuchyne panske dodavaji.

 

 

 

 

     K n e z o v a   L e h o t a

Fojtem jest   

 

Giurik  L h o t s k y 

 

Za vinny fur dava každy rok fl.12; 

kone dati na cestu kde potreba dlužen. 

Muže vysiati na svoje zeme do 24 luken a sena ažsi z voz neb nečo vice miva.

 

Sedlaci jsu no 3:

1) Pavel Lhotsky,

2) Jano Rajčan,

3) Matej Chladek.

Vyseje každy na svuj grunt okolo 11 luken; sena muož mat z vozik.

 

Hoferi no 2:

1) Jano Lhotsky  

2) Anna pozustala po pekarovi 

Obyvatele tejto dediny nič k zamku Lethave neplatia, toliko desatek od ovec davaji, s ktereho panu fararovi ide deset baranov každeho roku, jak list neboštika pana palatinusa slavnej pameti ukazuje, jehožto paria v byčanskem protokolu se nachazeji.

 

Duochodek jest takovyto: 

Dluch svatojirsky davaji per d. 38 = fl. 1,68; 

Dluch svatomichalsky fl. 1,68.  

Ovsa každy sedlak po luken 1;   z richtarom spolu udela luk. 4. 

Sliepky tež z richtarom no 4.

 

Tato dedinka z nadani nekdy panov zamku Lethavy panu fararovi lethavskemu docela posluhuje a zbyva, krome jen že poruby a jine napadky stolične z ostatnymi poddanymi panskymi do vidieku dava.

Jsu tam niže dediny rybničky panske ale puste na trenie no 3. 

 

 

&Æ