nauvodmapahistoriazaujimavostifotohradtelefony

D v a   m l y n y   a   p í l a  (gáter)

 Two mills and one saw-mill

V Lietavskej Svinnej boli do konca vojny 2 mlyny a jedna píla (gáter). Mlyny poháňala voda, pílu tiež voda a neskôr aj elektr.motor. 

Jeden mlyn bol na začiatku dediny (dolný) a druhý na hornom konci. 

Horný mlyn bol postavený spolu s pílou - na jednom vodnom náhone boli osadené dve vodné kolesá. Pracoval buď mlyn, alebo píla. Od roku 1944 mala píla aj elektrický pohon. Elektrický prúd bol zavedený do Liet.Svinnej v roku 1938. 

kolo-modre.jpg (12591 bytes)kolo-zlte.jpg (25116 bytes)

Majiteľom   d o l n é h o   mlyna bol Pavol Barčiak. Na dokladoch je písaný s prímením Molnár (Mlynár). To aby ho odlíšili od iného súčasníka Pavla Barčiaka (1866-1946), ktorý mal prímenie Kolár, (napr. na popise parciel Doluvsia a Zámostia z roku 1908). Naposledy mlyn prevádzkoval syn Pavla - Rudolf  (1896-1944).

    dolny_mlyn-1910.jpg (213364 bytes)                                                     dolny-mlyn_1910.jpg (108049 bytes)

Po tomto dolnom mlyne zostala pracovná i obytná časť.

dolnymlyn-strojovna.jpg (289738 bytes)dolnymlyn-y.jpg (148447 bytes)dolnymlyn-x.jpg (165858 bytes)dolnymlyn-3podlazie.jpg (246788 bytes)

Pracovná (technologická) časť zostala zachovalá.
 

Majiteľom   h o r n é h o  mlyna a píly v Liet.Svinnej bol do roku 1932 František Cádrik (1885-1975) z Lietavy-Majera, kde mal tiež mlyn. V tom roku od neho mlyn odkúpil Jozef Vrba (1892-1956).  

Pílu kúpili Ján Barčiak (1907-1994) a Adam Barčiak (1903-1987). 

Kvôli novej investícii do píly sa navzájom vysporiadali a majiteľom píly zostal Ján Barčiak.

Kolesá horného mlyna a píly boli hnané vodou, privedenou derivačným kanálom (vodným náhonom). Ten začínal na umelej hati v rieke Svinianka pod mostom v chotárnej časti Zámostie. 

Kanál viedol trochu menším spádom ako rieka, a to cez chotárnu časť Paseky, poza dnešnú školu. 

Voda sa z kanála -po prebehnutí vodnými kolesami vrátila späť do rieky. Kanálom sa získal spád vody 4 m. 

Vodné koleso píly malo priemer 3,2 m, vodné koleso mlyna malo priemer 3,6 m. (Koleso na Chatách pri skanzene má priemer 2 m). 

mlyn_nahon.jpg (136444 bytes)
Píla bola pôvodne málo výkonná, používala len 2 listy píl.  Preto sa majiteľ Ján Barčiak rozhodol vodné koleso zrušiť a miesto neho inštaloval dve vodné Bánkiho turbíny

Gáter utiahol potom aj 7 píl.  Z kmeňa stromu teda na jeden priechod vyšlo do 6 dosiek. 

Aby prevádzka nebola v niektorých mesiacoch obmedzovaná malým prietokom vody , inštaloval aj 16 kW elektr.motor. 

Pôvodný gáter sa vlastne úplne prestaval. Preto nový majiteľ musel zabezpečiť projekt a požiadať o stavebné povolenie.

pil.jpg (15577 bytes) pila1.jpg (160794 bytes) mlyn11.jpg (181223 bytes) gater.jpg (290755 bytes) tatra.jpg (234126 bytes)

Zvyšky mlyna a píly-gátra (foto 1965). Gáter bol odvezený do šrotu v r.1982, mlyn ešte v r.1955.    

Žiaľ, nikoho nenapadlo mlyn a gáter odfotiť. Tieto 4 snímky sú z roku 1965. 

mlynvrba.jpg (86786 bytes) Stavba mlyna mala dve časti - pracovnú a obytnú.
mlyn-pila.jpg (273940 bytes)

Súčasný pohlad na miesto niekdajšieho mlyna. 

Zostala obývacia i pracovná časť (bez technológie). 

 

Rok 1950 bol začiatok konca pre živnostníkov. Na píle sa to prejavilo tým, že každý záujemca o porezanie guľatiny musel najskôr požiadať Jednotný národný výbor v Žiline o povolenie porezania guľatiny. Úradníkom musel dokladovať, že drevo má legálne nadobudnuté. Porez sa povoľoval len na množstvo pre krov rodinného domku. Povolenie platilo max. 3 dni. 

Zákaz podnikania na píle bol vydaný v r.1954, keď bola na gáter pripevnená plomba . 

Zachované povolenia stavebníkov, ktorí si dali porezať guľatinu na píle (pred rokom 1950 toto potvrdenie nepotrebovali) 

Vereš Tomáš   z Turia

Valient Ľudovít   z Turia

Turský Alexander   z Turia

Turčík Jozef   z Turia

Tomaščík Pavel   z Lietavy

Švec Michal   z Lietavy

Švec Ján    z Podhoria

Studený Ondrej   z Babkova

Štafen Vavrín   z Turia

Sikel Vavrín   z Turia

Šenkár Ján   z Trnového

Rosinec Juraj   z Višňového

Podmanický Štefan   z Pov.Chlmca

Pelikán Ján   z Liet.Lúčky

Paurik Anton   z Višňového

Pagáč Pavel   z Višňového

Marček Vincent   z Liet.Lúčky

Makuka Martin   z Babkova

Majerík Alojz   z Liet.Lúčky

Lonc Pavel   z Turia

Kučera Ján   z Višňového

Kozlík Štefan   z Pov.Chlmca

Kozina Pavel   z Babkova

Kostelný Imrich   z Turia

Koleno František   z Porúbky

Chovan Martin   z Turia

Chovanec Ondrej   z Pov.Chlmca

Chobot Lukáč   z Liet.Závadky

Chládková Mária   z Lietavy

Husiarik Adam   z Višňového

Hlávka Pavel   z Trnového

Hazucha Ludvík   z Višňového

Gomola Ondrej   z Višňového

Gašica Tomáš   z Turia

Filo Kubo Štefan   z Trnového

Eviak Imrich   z Turia

Dubovec Viliam   z Turia

Dubovec Ondrej   z Turia

Doricová Františka   z Porúbky

Danko Justín   z Podhoria

Čerňan Rudolf   z Liet.Lúčky

Bisák Matúš   z Pov.Chlmca

Becík František   z Turia

Bátorová Sidónia   z Porúbky

Bátor Libor   z Porúbky

Baránek Tomáš   z Porúbky

Baďura Justín   z Višňového