nauvodmapahistoriazaujimavostifotohradtelefony

 

Dobroslava  M e n c l o v á

Architektka a historička umenia

 2.1.1904 Přerov - 19.11.1978 Plzeň

     Rodáčka z Moravy, svoj život zasvätila bádaniu hradnej architektúry. A to rovnako na Morave, v Čechách i na Slovensku. Na Slovensku žila 10 rokov. Spoločne s manželom Václavom Menclom sa zaujímali o všetko, čo nieslo znaky románskej, gotickej, ale aj renesančnej doby. Kým ona posúvala ďalej slovenskú castellológiu, on sa venoval sakrálnym stavbám a stredovekej urbanistike. Václav Mencl pôsobil v rokoch 1930-1939 v Štátnom referáte na ochranu pamiatok v Bratislave. 

   Spracovala prehľad vývoja architektúry od 17. do pol. 19.storočia, ako  aj prehľad vývoja  renesančnej architektúry Slovenska.

Práce Dobroslavy Menclovej zoradené podľa rokov

 

Rok vydania

Názov  -  vydavateľ  -  miesto vydania

1936

Bratislava - stavebný obraz mesta a hradu, 56 s., Bratislava 1936

1937

Stavebný vývoj hradu Orava, Slovenský staviteľ VII, 1937, č. 7, str. 141-143;

Stavebný vývoj hradu Devín, Bratislava XI, 1937, č. 1, str. 23-47

1938

Umění na Slovensku - umění doby renaissanční, baroko a vývoj až do XIX. stol., úvodní texty, Praha 1938

1941

Pamiatky pozdnej gotiky v Turci, 1941

Gotický hrad v dějinách české literatury, Volné směry XXXVI/1941, s. 231-245

Hrad Lipnice, 23 s., Praha 1941

1942

Hrad Skála u Přeštic, Časopis turistů, roč. LVI, 40, 89, 143-, 1942

Súpis výtvarných pamiatok Oravy, 1942

1946

Hrad Trosky, Vlastivědná knižnice KČT, sv. 4., 24 s., Praha 1946

Hrad Karlštejn, Umělecké památky sv. 9, 110 s., Praha 1946

Pražský hrad v románském a gotickém středověku, Václav Mencl - Dobroslava Menclová, Praha 1946

Pražský hrad ve středověku, I.Borkovský - Václav Mencl - Dobroslava Menclová, Praha 1946

1948-1950

Český hrad v době Václavově, V. Mencl - Dobroslava Menclová, Umění XIV, Praha 1948

Hrady Kumburk a Bradlec, Vlastivědná knižnice KČT, sv. VII, 1949

Hrad Lipnice, Praha 1949

O středověkém opevnění našich měst, Zprávy památkové péče 7/1950, s. 193-221

1953

O jednom z nejstarších dokladů restaurace památek, Zprávy památkové péče XIII/1953, s. 117

Blatná - státní hrad, město a okolí, 24 s., Praha 1953

Švihov - státní hrad a městečko, 20 s., Praha 1953

Husitské opevnění Tábora, Zprávy památkové péče 13/1953, s. 65-102

Bechyně - státní zámek a město, Dobroslava Menclová - V.V.Štech, Praha 1953

1954

Švihovský hrad pozdního středověku, Zprávy památkové péče XIV/1954, s. 161-

Bojnický zámok, Pamiatky a múzeá 3/1954

Státní zámek v Bučovicích, 28 s., Praha 1954

Červený Kameň, Dobroslava Menclová - Václav Vilém Štech, 152 s., Bratislava 1954

Hrad Zvolen, Bratislava 1954

Křivoklát - státní hrad a památky v okolí, A.Birnbaumová - Dobroslava Menclová, Praha 1954

1955

Státní hrad Karlštejn, Praha 1955

Krásna Hôrka, Bratislava 1955

1956

Kozí hrádek - státní hrad a památky husitského kraje, Praha 1956

Žebrák a Točník - státní hrady a okolí, 39 s., Praha 1956

Hrad Trenčín, 239 s., Bratislava 1956

Bojnický hrad, Florián Hodál - Dobroslava Menclová, 1956

Krakovec - státní hrad a okolí, Praha 1956

1957

Kost - státní hrad a okolí, Dobroslava Menclová - Bř. Štorm, Praha 1957

Spišský hrad, Bratislava 1957

1958

Trosky - státní hrad a památky v okolí, Praha 1958

Žebrák a Točník - státní hrady a okolí, Praha 1958

Románské opevnění Pražského hradu, Kniha o Praze, s. 65-, Praha 1958

Középeurópai XIV. és XV. sz. szabályos alaprajzú várpaloták, Pravid.hradné paláce stred.Európy v 14.-15. stor., Müvészettört.Éresítö, 1958

1960--

Kost, 8 s., Praha 1960

Rábí - státní hrad a památky v okolí, Praha 1960

Bezděz - státní hrad a památky v okolí, 48 s., Praha 1961

Vliv husitských válek na pozdně gotickou fortifikační architekturu, Umění IX/1961, s. 433-471

Helfštejn - státní hrad a památky v okolí, Dobroslava Menclová - Zdeněk Gardavský - Vladimír Panoš, 48 s., Praha 1961

Lipnice, 8 s., Praha 1962

Trosky, 8 s., Praha 1962

Drábské světničky, Valečov - Mužský, 8 s., Praha 1963

Oravský zámok, Jolana Kavuljaková - Dobroslava Menclová, 1963

Blockwerkkammern in Burgpalästen und Burghäusern, Acta historiae Artium IX., fasc. 3-4, 1963, s. 245-267

Hukvaldy - státní hrad a památky v okolí, 44 s., Praha 1963

Cornštejn, 12 s., Brno 1964

Blatná - státní hrad, město a památky v okolí, 40 s., Praha 1964

Karlštejn, Vlasta Dvořáková - Dobroslava Menclová, 275 s., Praha 1965

Zubštejn, 8 s., Praha 1965

Kost - státní hrad a památky v okolí, Praha 1966

Hrad a pevnost Špilberk, Brno 1967

Karlštejn, Praha 1968

1970--

Nad hrady a zámky, Eugen Vasiliak - Dobroslava Menclová, 264 s., Praha 1970

Frejštejn, 11 s., Brno 1971

Hrad Karlštejn, Vlasta Dvořáková - Dobroslava Menclová, druhé (?) vydání, Praha 1971

Die Burgruine Hassenstein - Geschichtliche und kunsthistorische Übersicht der Burg, Chomutov 1971

Beitrag zur Typologie der mährischen Burgen, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity F, 1971, s. 14-15, 97-127

České hrady, 2 díly, první vyd., Praha 1972

Rábí - státní hrad a památky v okolí, Dobroslava Menclová - Zdeněk Knoflíček, Praha 1972, 43 s.

Frýdštejn, Vranov - Pantheon, Dobroslava Menclová - A. Fleischmannová, Jablonec nad Nisou 1972

Hrad Frýdštejn, Jablonec nad Nisou 1972

Hasištejn, 8 s., Chomutov 1974

České hrady, 2 díly, druhé vyd., Praha 1976

Příspěvek k typologii moravských hradů, opis z r. 1979, 29 (35) s., rukopis

Hrady a tvrze Středočeského kraje, sborník památek Středočeského kraje

1980--

Hrad Roštejn, Památky a příroda 9/1984, s. 19-21

1990--

Hrad Veveří, Z pozůstalosti autorky Morav.hradů na paměť jejích nedož.narozenin, Vlastiv.věstník moravský 46/1994, s. 236-47

2000--

Stavebný vývoj hradov na Slovensku, Bratislava 2001

Hrad Lietava, 78 s., 2007