diviak1.gif (18285 bytes)              diviak2.gif (18183 bytes)                 diviak1.gif (18285 bytes)

  Obce s n�zvom  Svin...

 

v niekdaj�om �eskoslovensku

 

Obec

Star� n�zov

Erb

 Pozn�mky  a  web

Lietavsk� Svinn�  

1393 - Zyne

           Zvynna

           Swynna

           Litvaszinye

           Szinna

 

Okres �ilina                      http://www.obeclietsvinnababkov.info/  

 970 obyv.,     1830 ha,      420 m.n.m.

Vznikla spojen�m Lietavskej Svinnej a K�azovej Lehoty v r.1907.  Podliehala panstvu Lietavsk�ho hradu. 

Obecn� �rad, Kostol, M�zeum dediny,  Zvonica z r 1606,  ...hrad Lietava,

Svinn�

1208 - Suina

1493 - Zwynna

 

svinntren.gif (17895 bytes)

Okres Tren��n         www.svinna.sk

1540 obyv.,    860 ha,     250 m.n.m.

Bola majetkom tren�ianskeho hradu a b�novsk�ho panstva.  

Svinia

1249- Zynna, Scynna 1262-Scinefolua, 

Sywnyefalwa,

Swyna, 

1307-Suyne, 1389-Swynne 1786-Swi�a 

1927-Svinia 

ma�arsky Szinye.

Okres Pre�ov            www.saris.eu.sk/svinia.htm

  1950 obyv.,      1470 ha,        365 m.n.m.

Prv� p�s.zmienka o obci je z r.1249

 Farsk� �rad.  Gotick� kostol zasv�ten� Panne M�rii.   

V jednom ka�tieli je m�zeum s expoz�ciou roln�ckeho n�radia a strojov,  

v druhom ka�tieli je �kola. 

Svinica

 

 

 

Okres Ko�ice    www.obecsvinica.sk     www.svinica.sk

840 obyv.,   2710 ha,

 Prv� p�s.zmienka z roku 1276. V r.1601 patr� k hradn�mu panstvu Trebi�ov. Na vrchu V�rhegy bolo hradisko.   Gotick� kostol s freskami. 

Svinice

 

 

 

 

Okres Trebi�ov     

250 obyv.,     525 ha

  Z r.1337 prv� p�s.zmienka. 

V 16. stor. patrila Per�nyiovcom, 

v 19. stor. Semseyovcom a Liszyovcom. 

Sviniarky

 

Okres Myjava   www.brestovec.sk      

Osada obce Brestovec   120 obyv.,

B�val� kopani�iarska osada. �a��ie osady Brestovca:  Brunov, Kr�le, P�nikovci, Po�ana, Sv�tkovci, �temberek, Tich��kovci a Vdoviakovci. 

 

 

 

 

Svinn�

Lada

 

 

 

Okres Prachatice

www.npsumava.cz/1099/sekce/is-svinna-lada/     http://www.sumavanet.cz/borovalada/fr.asp?tab=snet&id=11089

  30 obyv.,    900 m.n.m.

Svinn� Lada v tesnej bl�zkosti ra�elini�tia Chalupsk� sla� u obce Borov� Lada na �umave.  St�l� expoz�cia informa�n�ho strediska je venovan� hlavn�m typom ra�elin횝 na �umave a ich v�znamu v pr�rode. Po�ta Vimperk 

Dnes zaniknut� dedinka mala 

v r.1910  20 domov a 165 (nemeck�ch) obyv., 

v r.1950  36 domov a len 25 obyv. 

 

V okol� je e�te 5 obc� s n�zvom Lada:   

Borov� Lada (na s�toku 3 potokov),  B�ezov� Lada,  �ern� Lada,   Hrabick� Lada,  Prav�t�nska Lada.  

Svinn�

 

Okres Klatovy

�as� obce �achrov  

po�ta Klatovy     

Svinn�

1355  

 

Okres Rokycany 

www.hlohovice.cz/historie.html           http://www.hrady.cz/?OID=4019

 40 obyv.,            630 ha.           390 m.n.m.

�as� obce Hlohovice

Gotick� hr�dok, dnes zvan� Star� z�mek. U neho barokov� tzv. Nov� z�mok z 18. stor.

Svinn�

 

 

Okres Doma�lice            

5 obyv.,     145 ha.       380 m.n.m.

 

�as� obce Hor�ovsk� T�n

Svinn�

1358 - Sweynav

         - Swinna

Okres �st� n.Orlic�          www.svinna.cz       

 80 obyv.,        310 ha.      380 m.n.m.

 

�as� mesta �esk� T�ebov�

Svinn�

nem. Swinnai

Okres Rychnov n.Kn�nou             www.skuhrov.cz 

80 obyv.,     390 ha.,       440 m.n.m.

 

�as� obce Skuhrov n.B�lou

Svinn�

1384

Okres Havl��kuv Brod        www.chotebor.cz 

220 obyv.,         390 ha.,          550 m.n.m.

�as� obce Chot�bo�

Svinky

 

 

Okres T�bor       www.obecvlastibor.cz      www.sobeslavsko.cz

 70 obyv.,      680 ha.,       440 m.n.m.

 �as� obce Vlastibo� 

Sviny

 

Okres T�bor

 330 obyv.,       1124 ha,        419 m

 po�ta a ob.�. Vesel� n.Lu�nic� 

Sviny  

Okres ���r n.S�zavou           www.sviny.cz

 105 obyv.,    370 ha,     590 m.n.m.

N�zov vznikol tak, �e sa kedysi svinily (tkaly) l�tky.

Dedina  patrila k mezi���sk� �asti K�i�anova a 3 l�ny sa pripom�naj� v r.1368, 

Pe�a� z r.1678 m� v znaku kr�. 

V r.1850 osada K�i�anova, 

od r.1976 MNV K�i�anov, 

od r.1990 samostatn� obec. Ob� K�i�anov.  

Trhov�

Sviny

 

 

Trhov%C3%A9_Sviny_znak.png (4322 bytes)

Okres �esk� Bud�jovice

www.tsviny.cz       

4800 obyv.,  1500 ha

Svinov

 

 

Okres Karlovy vary

�as� obce �tvina,     ob.�. Tou�im

Svinov

 

 

svinov.jpg (12248 bytes)

Okres Ostrava                 

     

�as� Ostravy                   

Svinov  

 

 

Okres �umperk

po�ta Lo�tice

Svineck�

Dv�r

 

 

 

Okres Rychnov n.Kn�nou

 po�ta Skuhrov n.B�lou

Svin�rky

 

 

Okres Hradec Kr�lov�

 po�ta Ble�no,     o.�. Hradec Kr�lov�

Svinary

 

Hradec Kr�lov� � znak

Okres Hradec Kr�lov�        www.svinary.org      www.hradeckralove.org

 750 obyv.,      340 ha,        230 m.n.m.

�as� mesta Hradec Kr�lov�

Svina�e

 

 

Okres Beroun          www.svinare.cz

350 obyv.,     750 ha,

po�ta,  obecn� �rad,

Svina�ov

 

 

Okres Kladno           

660 obyv,.   192 ha,

po�ta Sme�no

Svina�ov

 

 

Okres Rakovn�k      www.slabce.cz

400 obyv.,      370 ha,      420 m.n.m.

�as� obce  Slabce 

Svin�any

 

 

 

svincany.gif (17326 bytes)

Okres Pardubice     www.svincany.cz

        

400 obyv.,      820 ha,      260 m.n.m.

Svin�any le�ia na �p�t� �elezn�ch h�r. V star�ch p�somn. zmienky z r.1226.

Svin�ansk� hr�dok bol vyp�len� vo vojne, ktor� viedol uhorsk� kr� Maty� proti kr�ovi Ji��kovi z Pod�brad. 

Svini��any

 

dolany-svinistany.jpg (11130 bytes)

Okres N�chod      www.dolany-na.cz          www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-nachod/svinistany.html 

150 obyv.,     370 ha,      270 m.n.m.

�as� obce Dolany

Svin�ice 

 

luzice.jpg (74701 bytes)

Okres Most       www.luzice.eu 

70 obyv.,       324 ha,      285 m.n.m.

�as� obce Lu�ice

Svi�ovice

1393 - Zwanestift 

1395 - Swanestift 

1437 - Swenyowicze  1440 - Sviniovice 

1483 - Sviniovice.

1789 -Schwinetschlag

 

Okres Prachatice          www.svinovice.cz      www.zbytiny.cz

 2 obyv.,     430 ha,         790 m.n.m.

�as� obce Zbytiny, 

(n�mecky Schweinetschlag)   

Najstar�ia p�somn� zpr�va sa zachovala z r.1393.   

V r.1600 tu �ilo 15 usadl�ch.

Svino�ice

 

 

Okres Blansko

 275 obyv.,       733 ha,

po�ta Lip�vka, 

Svin�tice

 

 

 

Okres Strakonice           www.bavorov.cz

275 obyv.,    790 ha,

�as� obce Bavorov  

Svinn�

 

 

Okres Tachov    

40 obyv.          255 ha.           400 m.n.m.

�as� obce Vranov,  O� St��bro

 

Svi�omazy

 

 

Okres Tachov           

40 obyv.,       420 ha,      450 m.n.m.

�as� obce Trp�sty,  Ob� St��bro,