nauvodmapahistoriazaujimavostifotohradtelefony

 

Niečo o malinníkoch Bošáckej doliny. 

Podáva

J. L. Holuby.

 

    Rod malinníkov (Rubus) je i v našom kraji tak bohatý na druhy, miešancov a formy, že temer k nemožnosťam patrí opanovať ich a sústavne dľa  príbuznosti všetky tak opísať, aby sa dľa toho opisu kýmkoľvek určiť daly. Viac ráz pokúsil som sa i ja sostaviť priehľadne čiernoplodé malinníky aspoň môjho najbližsieho okolia, v ktorom sa nachodí množstvo takých druhov a foriem, ktoré sa pod klobúk žiadneho, mne známeho opisu vpratať nedaly, a tak, ako nové novým, uznám vďačne, že často zbytočným menom a opisom opatrené boly a byť musely. Spáchal som tedy i ja, ako predo mnou, súčasne so mnou a po mne veľmi mnohí iní batografi (opisovatelia malinníkov) hŕbu takrečených nových druhov, miešancov a foriem, z ktorých však len čiastka menšia udržaná byť môže a veliká väčšina degradovaná je na púhe synonyma: a tak pri najlepšej vôli, prispeť k objasneniu mnohotvarnosti tohoto temer do nekonečna menivého roda, prispel som mimovoľne k rozmnoženiu konfúsie. A vyznal som to úprimne viac ráz svojim cteným dopisovateľom i tu v hraniciach vlasti našej, i za hraniciami; ale nedali mi pokoja a ustavične len vypytovali odo mňa tunajšie malinníky, nechtiac dopustiť, aby som tých ostnáčov, do ktorých som sa bol s takou chuťou pustil, ako všetkým opisom vzdorujúcich hlavánov a neposedov, na klin zavesil a viac o nich sa nestaral. I minulého roku išly, na naliehavú žiadosť, balíky malinníkov do Budapešti, do Viedne, do Westfalska i do Švédska. Som zvedavý, ako si tam s nimi poradia a kde ich v rade umiestia? Na monografii uhorských malinníkov pracuje teraz najpovolanejší florista uhorský, Dr.Vincenc Borbás v Budapešti, ktorý má i najväčšiu čiastku mojich tunajších malinníkov a daktoré mnou perom kreslené a čiastočne kolorované druhy. Nepochybujem, že jeho práca vyrovná sa najlepšiemu dosiaľ dielu dr.Fockeho v Brémach (Synopsis deutscher Brombeeren", 1877), a1e nemožno očakávať, že by dľa nej potom bolo možno spoľahlivo určiť všetky, na území koruny uhorskej sa nachodiace druhy a formy, lebo najväčšia čiastka Uhorska je, čo do malinníkov, len povrchne preskúmaná, alebo celkom neznáma. Bude to tedy v najlepšom prípade len smelý pokus jak-tak do poriadku priviesť tothohú-vabhohú kvetny malinníkov uhorskych, a vystavenie najrozšírenejších a najvýznamnejších druhov, s obídením menej rozšírených, lebo len sporadicky sa vyskytujúcich, bárs i tie, na malom, území, lebo sporadicky rastúce druhy, nech sa len dobrými a stálymi známkami od ostatných delia a zo semena s nezmenenými podstatnými známkami sa rozmnožujú, zasluhujú, aby sa s nimi tak zachádzalo, ako s druhami najrozšírenejšími. Ale kto sa na to smie odvážiť, aby všetky tie stá rozličných malinníkov zo semena dochovával a za dlhé roky i na rozličnej pôde pozoroval? Ja som len asi desať pekných malinníkov presadil do záhrady a niektoré zo semena dochoval, abych ich mohol pozorovať. Pozorovanie však musel som už po dvoch rokoch zastaviť, lebo sa mi tak drzo a bezočive rozrastaly po záhrade, že moji domáci rukami zalamovali, že im už miesta na mrkvu a cibuľu nezostane!

Malinníky rastú vo velikom množstve zvlášť po horách. V stíne hustých, tmavých lesov ledakde vidno slabučké prímerky; ale ako sa les sotne, objavia sa malinníky v druhý, tretí rok tak hojne, že šľahúňami svojimi pokrývajú často značné plochy. Kde sa tam razom nabraly? Niečo narozsievali vtáci s výtrusom, lebo im puchor tvrdé kôstky malín nestrovil; ostatok žívoril bol v stíne hory, bez toho, aby bol plody donášal alebo čo len kvitol, až keď prekážka zdarného vzrastu — husté, listnaté stromy -vyťatím odstránená bola, vzchopily sa velmi húževnatou silou života obdarené malinníky a doháňajú rýchlym a bujným vzrastom v svetle, čo v stíne boly zameškaly.

Ale netešia sa tu dlhému, veselému vzrastu; lebo vzmáhaním listnatych drevín pribýva stínu a ubýva svetla, a o 6—7 rokov malinníky zase udusené byvajú a musia trpelive čakať, až sa po dlhých rokoch zase hora sotne. Preto sa stáva, že mnohé formy malinníkov, ktoré sme v sečiach pohodlne pozorovať a v akomkoľvek množstve počas troch, štyroch rokov sbierať mohli, so stanoviska sa ztratia, t. j. ani ku kvetu viac neprichádzajú a inymi drevinami udusené byvajú. Omnoho stálejšie stanoviská malinníkov nachodia sa krajom lesov, na krovinatých, slabo drevinami porastených vŕškoch, pri cestách, po valoch rolí a skladoch vinohradov. Aj prielohy, t.j. mnohoročné nepreorávané úhory, skoro sa zaťahujú hniezdami malinníkov rozličnych; ale ani tam nemajú stáleho miesta, lebo prielohy predsa dakedy sa posievajú, a pri oraní maliny sa vyhadzujú.

Kde sa však malinník raz zahniezdi, nie tak snadno opustí svoje stanovisko; lebo keď len tenké korene jeho v zemi ostávajú, i tie vyháňajú do šľahúňov, na velikú mrzutosť žencom. V kopaniciach i po rokoch dobre pozná sa roľa, s ktorej strany bola zväčšená priklčovaním kusu zeme z húštiny; lebo tam malinníky, vzdor každoročnému vyhadzovaniu pri oraní a žatve, čo len v slabých šľahúňoch, urputne znovu z koreňa vyháňajú. A keď povážime, že čiernoplodé malinníky ešte i zakoreňovaním koncov tohoročných šľahúňov pod jaseň veľmi rýchle a výdatne sa rozmnožujú: uznáme, že nielen floristovi pre mnohotvárnosť, ale aj roľníkovi pre tuhý život, sú malinníky crux et scandalum! Podivil som sa, keď mi raz vážený, starý a zkúsený botanik bol poslal asi v sedmoro složeny šľahúň plstnatého malinníka (Rubus tomentosus Borkh.), v pod jaseň špicom zakoreneny, ako by to bolo niečo mimoriadneho. Stalo sa to tak, že predtým málo všímal si malinníkov, a keď sa dal do ich pozorovania a sbierania, zdalo sa mu to zakoreňovanie sa koncov šlahúnov zriedkavým zjavom. Náš slovenský ľud však o tom má dobrú vedomosť, lebo raz, ked som sa obstarného kopaničiara opýtal, ako sa má? odpovedal mi: „Ako ostružlina: obema konci v zemi!" Za túto odpoveď by som mu hneď bol dal dukát, keby sa také semeno po mojich vreckách potĺkalo. Ostružlinou alebo Ostružinou menujú tu malinník ojínený (Rubus caesius L.) po rolach a pri potokoch často rastúci. Ožínie menuje sa hniezdo malinníka ojíneného, alebo aj tento druh sám; kdežto malínie znamená väčšie malinníky, ako na pr. Rubus candicans Whe; bifrons Vest, Vestii Focke atď.

Tu vyš uvedenými poznámkami chcel som len upozorniť na zanímavosť tohoto velmi rozšíreného a mnohotvarného rodu, a nebudem čitatelov unúvať suchým vypočítaním u nás dosiaľ známych jeho druhov, miešancov a foriem, alebo zdlhavými a pritom obyčajne nie úplne spoľahlivými diagnosami. Keď sú už malinníky i čo do tvaru, i čo do zázračnej menivosti svojej, i čo do mimoriadneho bohatstva ešte z väčšej čiastky dostatočne neohraničených foriem, tak zanímavé, že sa už môžu vykázať bohatou, vylučne o nich pojednávajúcou, literatúrou: myslím, nebude od veci, keď nie s vedeckého, ale s pospolito-národného stanoviska pozreme na ne, ako ľud potrebuje malinníky na pokrm, lieky a čary.

Červené maliny (Rubus Idaeus L.) vo velikom množstve sa sbierajú po sečiach i pre domácu potrebu i na predaj. Najchutnejšie sú čerstvo naoberané s kra, lebo keď za čas stoja, domačkajú sa, a musia len pri svetle byť jedené, aby sa človek s malinami nenahltal aj červíkov. Hovorí sa síce, že človek nevie, od čoho stučnie;

ale i to môže sa povedať, že vie, od čoho nestučnie. Zaváraná malinová šťava je veľmi chutný a občerstvujúci nápoj. Lekárne spotrebujú mnoho centov červených malín na syrup. V záhradách sa pestuje kde-tu odroda so žltými plodami.

Všetky čiernoplodé druhy a formy, ktoré dľa mena nepotrebujem vyčitovať, dávajú od leta až do jasene veľmi dobré ovocie. čím žľazatejší a ostňatejší je druh, tym voňavejšie a sladšie plody máva. Najmenej sladkosti majú plody po roľach a pri potokoch rastúcich foriem ojíneného malinníka (Rubus caesius L.) a tohoto najbližších príbuzných. Černice sú jakoby pašou detí a pasákov; ale aj starí si na nich radi pochutnávajú. Ovocie malinníkov čiernoplodých zavára sa s cukrom a dá sa dlho držať; ale mne nie je to žiadnou maškrtou, lebo kôstky bobuliek veľmi zavadzajú zubom.

Zakiaľ si smel hockto pálenku páliť doma bez platenia dane a bez dozoru financov, pálievali aj v tomto kraji silnú malinovicu, za ktorou ešte dnes bývalym kortešom sliny tečú. Z dobre zralých černíc môže sa prešovať i víno, ktoré bárs nie je tokajčinou, ale iste je zdravšie, než maštrancie, ktoré pod menom vína veselo a za drahý peniaz sa predávajú, na velikú škodu nielen vačkov, ale i zdravia kousumentov! I teraz nosím vo vrecku výstrižky z Pester Lloydu a Budapesti Hirlapu, v ktorých verejne v oznamoch ponúkajú sa na predaj isté extrakty, z ktorých za 5 zl. 50 kr. 100 litrov vína zhotoviť sa dá, a to vína „výtečného, zdravého, ktoré od pravého, prirodzeného vína nerozoznať.“ (Pest. Lloyd 1892 č. 65. od 16. marca). Komu takéto oznamy vačky naplňujú s nevýslovnou škodou na zdraví obecenstva, najlepšie sa pozná z oznamu tohože Pester Lloydu vo večernom liste od 11. marca 1892. Na záhlaví tohoto oznamu stojí hebrejskými literami, ale nemecky: „Wichtig fúr Regalienpächter“, a potom sa bezočive vyratujú tie špirituósne nápoje, ktoré „na studenej ceste bez apparátov, z prämovaných essencií a äterických olejov etc.“ za lacný groš zhotoviť sa dajú. Podobné oznamy mám i z Budap. Hirlapu. To je hotové, verejne prevádzané travičstvo, proti ktorému naše kraje sú bez obrany. Keď asi pred rokom ministerstvom vyslaný zdravotný inšpektor navštevoval školy, riekol som mu: že je to veľmi dobre a múdre, keď sa pán minister o to stará, aby naše deťúrence do čistých a zdravých škôl chodily, a my sme mu za to povďační; len by sme si žiadali, aby sa nedovolilo iným spôsobom podkopávať a nivočiť zdravie ľudu, jako sa to, reku, týmito babraniciami deje: a ukázal som mu takých pár oznamov, jako tie výš uvedené. Zadivil sa tomu a riekol, že o tom nemal vedomosti, a vyžiadal si odo mňa tie vystrižky, sľúbiac mi, že jaknáhle sa do Budapešti vráti, na patričnom mieste to ukáže. Či na to nezabudol, neviem; ale oznamy také možno aj teraz ešte po novinách a kalendároch zhusta čítať Tie švindlerské, travičské bane by sa zišlo zasypať!

Prosím za odpustenie, že mi pero z koľaje vyskočilo a že som pri malinníkoch spomenul i tých chemických virtuósov, ktorí z prachov vedia opojné nápoje robiť a za drahý peniaz beztrestne predávať.

Úplne zralé černice sú velmi chutné, a daktorý žalúdok ich znesie veliké množstvo; ale ľuďom slabého žalúdka zapríčiňujú dávenie. Nejeden sa už naľakal, že krvou dávi, keď sa mu nestrovené černice násilne vrchom von hrnuly, ale kožky bobúl a jadrá presvedčia každého, že červená vydávenina je len malinová brečka. Kde-tu vyvárajú černice aj v husty, lekváru podobný syrup, a potierajú ním koláče.

V domácom lekárstve potrebujú sa len čerstvé, potlčené listy— na rany, „aby ich vyčistily a skoro zahojily.“ Vo Veleslavínovom vydaní Matthiolovho Herbáru z r. 1596 nachodí sa na strane 357 b. cely rad liekov, ktoré z čiastok malinníkových toho času sa robievaly: ale tie tu u nás známe nie sú. Za to ostružina hrá dosť dôležitú úlohu v poverách a čaroch. Pri nasypaní peria do duchien nevesty musí byť aj ostružinovy šľahúň, cez ktorý sa perie sype: aby nevesta navždy bola chránená pred bosorstvami a počarovaním. Bez pochyby ostré ostne podávajú signatúru mocnej ochrany, lebo do živého pichajú, ako nože a meče: a tak bránia prístup čarom. Ale ako môže vzbudiť ľúbosť tajne do postele vloženy šľahúň ostružiny? to uhádnúť bolo by veľmi ťažkou vecou. A predsa mi rozprávala jedna žena so smiechom, že sama tak čarila, aby ju muž ľúbil. Vložila totiž pod plachtu do postele hodne ostnatý kus šľahúňa ostružinového, ale beda! sotva muž uložil sa do postele, hned' z nej vyskočil, odhodil plachtu, aby videl, aky kocúr ho to tam tak nemilosrdne dodriapal. A keď tam našiel ostružinu a ešte k tomu aj do dlane sa popichal, miesto toho, aby bol zahorel ľúbosťou k žene, dal sa ju biť. Žena, dľa toho porekadla: „utekať je hanba, ale osožné", vybehla na ulicu a kričala „na retu" „Reta, ludé! muž ma sce zabit!“ A osožilo to; lebo muž, nechtiac stvárať nočné kravalle, vrátil sa pod krov. A žena táto už mala vydatú dcéru, keď sa takých ľúbostných čarov, čo jej to tak zle poslúžily, lapala!

O jednom Bošáčanovi mi rozprávali, že prvá žena jeho po smrti chodievala ho každú noc gniaviť. Radil sa známych, hľadal pomoc, dopytoval sa zkúsených vedomníkov a vedomkyň, až mu konečne poradili: aby v jaseni vyhľadal oblúkovito zohnuty šlahúň malinníka, koncom v zemi zakorenený, a pod ten obluk aby sa po tri razy prevliekol. Ako to urobil, mal od tej doby od prvej ženy pokoj, a druhá ho ešte nechodí strašiť, lebo žije.

Na rube listov malinníkovych býva pod jaseň veľmi mnoho húb z rodu Phragmidium, tak že sú cele čierne. Roku 1891 však tak máličko listov touto hubkou bolo napadnutých, ako som to nikdy predtym nespozoroval. Ešte koncom oktobra sbieral som daktoré malinníky — pravda, že už s prezretými a čiastočne opadanými plodami — s listami cele čistými a tou hubkou nezašpinenymi. Za to však včas kvetu málo ktoré malinníky, blízko ovocných sadov rastúce, maly celé a neporušené listy; lebo húseníc bolo vlani tak úžasné množstvo, že nám nielen ovocné stromy obžieraly, ale i vŕby, topole, lipy, divé ruže, malinníky, ba aj byliny pod stromami a kríčkami boly od húseníc viac-menej obhryzené.  

 

  Uverejnené v Slovenských pohľadoch č.12 (1892)